Дээд лиг – Үр дүн

Нэгдсэн дээд лигийн явагдсан тоглолтуудын үр дүн.

Үр дүн

75 - 78
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Дайчид - Хүлэгүүд

70 - 87
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Уурхайчид - Металл

72 - 94
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Хүлэгүүд - Дайчид

92 - 87
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Уурхайчид - Металл

81 - 71
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Хүлэгүүд - Дайчид

79 - 101
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Уурхайчид - Металл

106 - 99
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Хүлэгүүд - Дайчид

102 - 93
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Металл - Уурхайчид

93 - 89
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Дайчид - Хүлэгүүд

81 - 75
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Уурхайчид - Металл

86 - 83
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Хүлэгүүд - Дайчид

34 - 57
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Ахан дүүс - Металл (2:2)

84 - 75
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Дайчид - Ирвэсүүд

96 - 103
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Металл - Ахан дүүс

78 - 73
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Уурхайчид - Гарьд

75 - 79
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Мичнүүд - Хүлэгүүд

76 - 93
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Ирвэсүүд - Дайчид

74 - 80
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Гарьд - Уурхайчид

86 - 90
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Ахан дүүс - Металл

71 - 82
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ДАЙЧИД - ИРВЭСҮҮД

84 - 89
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХҮЛЭГҮҮД - МИЧНҮҮД

89 - 79
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

МЕТАЛЛ - АХАН ДҮҮС

88 - 95
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

УУРХАЙЧИД - ГАРЬД

86 - 90
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

МИЧНҮҮД - ХҮЛЭГҮҮД

92 - 97
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ИРВЭСҮҮД - ДАЙЧИД

87 - 90
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ГАРЬД - УУРХАЙЧИД

101 - 98
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

АХАН ДҮҮС - МЕТАЛЛ

97 - 99
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ДАЙЧИД - ИРВЭСҮҮД

107 - 99
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

ХҮЛЭГҮҮД - МИЧНҮҮД

93 - 90
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Мазаалай - Бизон

99 - 88
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Ахан дүүс - Мичнүүд

76 - 66
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Ирвэсүүд - Эбэг

103 - 104
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Акулууд - Гарьд

84 - 89
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Ирвэсүүд - Дайчид

73 - 79
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Мазаалай - Акулууд

97 - 101
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Металл - Хүлэгүүд

112 - 107
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Ирвэсүүд - Тулнууд

77 - 85
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Мазаалай - Ахан дүүс

74 - 84
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Бизон - Уурхайчид

86 - 105
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Эбэг - Мичнүүд

88 - 82
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Дайчид - Металл

80 - 94
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Ахан дүүс - Ирвэсүүд

86 - 92
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Эбэг - Акулууд

104 - 91
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Хүлэгүүд - Тулнууд

95 - 86
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Мичнүүд - Бизон

89 - 101
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Гарьд - Ирвэсүүд

97 - 73
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Хүлэгүүд - Эбэг

92 - 74
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Дайчид - Уурхайчид

102 - 98
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Гарьд - Мичнүүд

78 - 100
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Мазаалай - Ирвэсүүд

90 - 95
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Тулнууд - Металл

77 - 67
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Мичнүүд - Мазаалай

76 - 68
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Уурхайчид - Эбэг

88 - 90
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Ирвэсүүд - Хүлэгүүд

67 - 84
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Бизон - Ахан дүүс

84 - 83
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Мазаалай - Тулнууд

94 - 101
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Уурхайчид - Гарьд

64 - 71
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Дайчид - Хүлэгүүд

96 - 77
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Металл — Акулууд

77 - 79
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Металл - Бизон

93 - 88
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Ахан дүүс - Дайчид

77 - 76
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Тулнууд - Эбэг

84 - 90
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Уурхайчид - Металл

73 - 79
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Акулууд - Хүлэгүүд

88 - 75
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Гарьд - Мазаалай

68 - 95
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Бизон - Дайчид

95 - 84
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Уурхайчид - Тулнууд

71 - 85
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Мичнүүд - Хүлэгүүд

70 - 97
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Эбэг - Ахан дүүс

104 - 82
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Гарьд - Бизон

79 - 91
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Ирвэсүүд - Металл

90 - 80
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Дайчид - Акулууд

94 - 60
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Хүлэгүүд - Мазаалай

82 - 96
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Тулнууд - Мичнүүд

85 - 89
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Акулууд - Уурхайчид

91 - 58
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Бизон - Эбэг

91 - 82
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Дайчид - Тулнууд

93 - 89
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Металл - Ахан дүүс

95 - 99
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Мичнүүд - Акулууд

65 - 80
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Эбэг - Гарьд

116 - 60
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Уурхайчид - Мазаалай

92 - 87
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Ирвэсүүд - Бизон

98 - 83
ДЭЭД ЛИГ
Мөсөн Өргөө

Гарьд - Дайчид

73 - 91
ДЭЭД ЛИГ
Мөсөн Өргөө

Ахан дүүс - Хүлэгүүд

104 - 101
ДЭЭД ЛИГ
Мөсөн Өргөө

Уурхайчид - Ирвэсүүд

81 - 61
ДЭЭД ЛИГ
Мөсөн Өргөө

Мичнүүд - Металл

75 - 90
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Мичнүүд - Уурхайчид

85 - 59
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Хүлэгүүд - Бизон

81 - 79
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Ахан дүүс - Тулнууд

113 - 89
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Ирвэсүүд - Акулууд

81 - 83
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Металл - Гарьд

45 - 67
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Мазаалай - Эбэг

85 - 105
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Дайчид - Мичнүүд

69 - 93
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Бизон - Тулнууд

66 - 89
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Акулууд - Ахан дүүс

89 - 78
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Гарьд - Хүлэгүүд

66 - 80
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Эбэг - Металл

84 - 100
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Мазаалай - Дайчид

109 - 100
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Бизон - Шаркс

78 - 94
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Тулнууд - Гарьд

86 - 84
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Ахан дүүс - Уурхайчид

56 - 81
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Эбэг - Дайчид

111 - 100
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Ирвэсүүд - Мичнүүд

94 - 77
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Металл - Мазаалай

111 - 107
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Ахан дүүс - Гарьд

108 - 92
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Хүлэгүүд - Уурхайчид

80 - 85
ДЭЭД ЛИГ
Спортын төв ордон

Тулнууд - Акулууд

Бусдадаа хэлэх үү дээ!?