МОНГОЛ U18 охид

65 - 64
Үндсэн цаг

MGL – MAS

72 - 57
Үндсэн цаг

Дайчид – Хүлэгүүд

75 - 78
Үндсэн цаг

Уурхайчид – Металл

70 - 87
Үндсэн цаг

Хүлэгүүд – Дайчид

72 - 94
Үндсэн цаг

Уурхайчид – Металл

92 - 87
Үндсэн цаг

Хүлэгүүд – Дайчид

81 - 71
Үндсэн цаг

Уурхайчид – Металл

79 - 101
Үндсэн цаг

Хүлэгүүд – Дайчид

106 - 99
Үндсэн цаг

Металл – Уурхайчид

102 - 93
Үндсэн цаг