МОНГОЛ ЭР – МАКАО ЭР

82 - 55
Үндсэн цаг

БНХАУ ЭМ – МОНГОЛ ЭМ

92 - 61
Үндсэн цаг

ТАЙВАНЬ ЭР – БНХАУ ЭР

81 - 93
Үндсэн цаг

МАКАО ЭР – ТАЙВАНЬ ЭР

70 - 95
Үндсэн цаг

БНХАУ ЭР – ХОНГ-КОНГ ЭР

110 - 51
Үндсэн цаг

МАКАО ЭР – БНХАУ ЭР

44 - 115
Үндсэн цаг

ХОНГ-КОНГ ЭМ – БНХАУ ЭМ

46 - 69
Үндсэн цаг

ХОНГ-КОНГ ЭР – МОНГОЛ ЭР

74 - 76
Үндсэн цаг

ТАЙВАНЬ ЭР – ХОНГ-КОНГ ЭР

97 - 74
Үндсэн цаг

БНХАУ ЭР – МОНГОЛ ЭР

92 - 61
Үндсэн цаг